Veebisaidi tingimused

Veebisaidi tingimused

Veebisaidi tingimused

See veebisait kuulub ettevõttele UAB "Eternit Baltic" (registrikood 110579290), mille registrijärgne asukoht (ja selle veebisaidiga seotud suhtluse aadress - www.eternit.ee) on (J. Dalinkevičiaus g. 2H, Naujoji Akmenė, LT-85118 Akmenės r.).

Sisu ja teave, mida UAB "Eternit Baltic" sellel veebisaidil pakub („sisu“), on mõeldud ainult üldiseks juhiseks. Kuigi sisu on hoolikalt koostatud, ei garanteeri UAB "Eternit Baltic" selle täpsust ega vastuta sisus esinevate vigade, puuduste või ebatäpsuste eest. Kui soovite sisule tugineda, peaksite selle iseseisvalt üle kontrollima.

UAB "Eternit Baltic" lubab teil vaadata või personaalarvutisse alla laadida veebisaidil olevaid materjale ühe eksemplari [ainult isiklikuks kasutamiseks või mitteäriliseks uurimistööks] [tingimusel, et lisate järgmise autoriõiguste teate: „Autoriõigus 2020, UAB "Eternit Baltic ". Kõik õigused kaitstud“. Mis tahes erireeglid teatud tarkvara ja muude veebisaidil olevate üksuste kasutamiseks võivad olla lisatud veebisaidi eraldi osasse või konkreetsele lehele ning on hõlmatud käesolevate tingimustega].

Selle veebisaidi sisu ja kujundus on kaitstud autoriõigusega (ja/või muude intellektuaalomandi õigustega), mis kuulub ettevõttele UAB "Eternit Baltic" või mida kasutatakse kolmandate isikute autoriõiguste omanike litsentsi alusel. Sisu mis tahes kasutamine, mis ei ole käesolevates tingimustes sõnaselgelt lubatud, võib selliseid intellektuaalomandi õigusi rikkuda. Kui te rikute mõnda neist tingimustest, lõppeb teie sisu kasutamise luba automaatselt ja te peate viivitamata hävitama kõik sisu mis tahes osast tehtud koopiad. UAB "Eternit Baltic"  jätab endale õiguse võtta selliseid meetmeid, mida ta peab sellistes oludes sobivaks.


Välja arvatud eeltoodud juhtudel, ei või te teha ise ega lubada ühelgi teisel isikul toimida järgmiselt:

  1. paljundada, avaldada, edastada, ringlusse anda, levitada, alla laadida, muuta, tõlkida, lisada, kustutada, eemaldada või rikkuda sisu, seda veebisaiti või selle osa
  2. püüda otseselt või kaudselt sisu või seda veebisaiti levitada, segada või muuta (täielikult või osaliselt).

Võite leida, et see veebisait on seotud teiste veebisaitidega. UAB "Eternit Baltic" ei vastuta selliste lingitud veebisaitide sisu ega täpsuse eest ega kinnita seda. Kasutate lingitud veebisaite enda vastutusel ja kehtivad nende lingitud veebisaitide kasutustingimused.

Kõik isikud, kes soovivad lisada sellele veebisaidile lingi, peavad eelnevalt küsima ettevõttelt UAB "Eternit Baltic" selleks kirjalikku luba.

(Sellel veebisaidil kasutatavad kaubamärgid on Etex S.A., selle tütarettevõtete või kolmandatest osapooltest litsentsiandjate kaubamärgid.)

See veebisait toimib Eesti seaduste alusel. Eesti kohtute ainupädevuses on lahendada selle veebisaidi kasutamisel tekkida võivaid vaidlusi. Sel eesmärgil nõustute pöördumatult alluma Eesti kohtute pädevusele ning loobute pöördumatult kõigist vastuväidetest mis tahes hagi või menetluse algatamise eest sellistes kohtutes või väitest, et selline hagi või menetlus on esitatud ebamugaval kujul. Ettevõttel UAB "Eternit Baltic" on siiski õigus algatada menetlusi välismaal asuvate kasutajate vastu ja/või jõustada nende suhtes tehtud otsuseid seal.

UAB "Eternit Baltic " ei võta mingit vastutust juhul, kui sisu ja/või veebisait ei vasta väljaspool Eestit asuva jurisdiktsiooni seadustele.

SEE VEEBISAIT ON KÄTTESAADAV AVALIKUKS VAATAMISEKS, LÄHTUDES SELLEST, ET UAB "Eternit Baltic" VÄLISTAB MIS TAHES VASTUTUSE SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISEST TEKKIVA IGASUGUSE KAHJU VÕI KAOTUSE EEST VÕI SELLEL VEEBISAIDIL ESITATUD SISULE TUGINEMISE EEST. SELLES TEATES SÄTESTATUD PIIRANGUD KEHTIVAD LEPINGU RIKKUMISE, HOOLETUSE, LEPINGUVÄLISE KAHJU VÕI MUUDE ASJAOLUDE KORRAL. NEID KOHALDATAKSE SUURIMAL SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL.