Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade on koostatud selleks, et teavitada teid teiega seotud isikuandmetest, mida UAB „Eternit Baltic”, mille registreeritud asukohaks on J. Dalinkevičius str. 2H, LT-08115, Naujoji Akmenė, Leedu ja mille registrinumbriks on 110579290, (tegutsedes vastutava töötlejana ning olles edaspidi nimetatud kui Meie) kogub läbi veebilehe www.eternit.ee (edaspidi nimetatud kui Veebileht), selliste isikuandmete kogumise ja töötlemise põhjustest, õiguslikust alusest ning sellest, kuidas me käsitleme teie poolt Meile esitatud isikuandmeid ning isikuandmeid, mida kogume teie kohta siis, kui külastate Veebilehte. Asjaolu, et kasutate käesolevat Veebilehte, kinnitab, et olete käesolevast isikuandmete puutumatust käsitlevast teatest teadlik.

ÕIGUSLIK ALUS

Me töötleme teie isikuandmeid teie konkreetse nõusoleku alusel. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, on teil õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks sellise töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

KOGUTUD ISIKUANDMED

Me kogume teiega seotud isikuandmeid (edaspidi nimetatud kui Isikuandmed) kahel viisil.

Läbi registreerimise ning teie poolt valitud info sisestamise Veebilehe teatud lehekülgedel. Andmete, mis on märgitud “*” sümboliga, esitamine on kohustuslik, et saaksime täita alltoodud töötlemise eesmärke. Selliste otse teie käest kogutud Isikuandmete hulka kuuluvad teie eesnimi ja perekonnanimi, sünnikuupäev või vanus, isiklik või töökoha aadress, isiklik või töökoha e-posti aadress, isiklik või töökoha mobiiltelefoni või muu telefoni number, ametinimetus või muud isiklikud andmed või kontaktandmed, mille Meile esitate. Seoses võistluste, loosimiste, teiste pakkumiste või teiste turundustegevustega võidakse paluda teisi spetsiifilisi infotüüpe, nagu näiteks teksti, video või audiosisu üleslaadimine.
Läbi küpsiste. Lisainfot küpsiste kohta leiate altpoolt.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Teie Isikuandmeid kasutatakse ainult ulatuses, mis on vajalik, et võimaldada Meil:

vastata teie otsesele päringule nii nagu seda on kirjeldatud siis, kui Me teie Isikuandmeid kogume, või nii nagu on seda teile muul moel kirjeldatud enne teie Isikuandmete kasutamist
hallata Veebilehe kasutamist, sealhulgas ulatuses, mis on kohaldatav teie osalusele võistlustes, loosimistes, teistes pakkumistes või teistes turundustegevustes;
saata teile posti või muud turundusinfot Meie kaubamärkide valiku kohta, koostööpartnerite kohta, kellega me viime läbi ühispakkumisi või programme, millest te võite huvituda, kasutades e-posti/posti/tekstisõnumeid (tingimusel, et olete andnud selleks Meile ja/või Meie partneritele selge eelneva nõusoleku, nii nagu seda nõuab kohaldatav seadus).
Me võime kombineerida teie poolt esitatud Isikuandmeid teie teiste isikuandmetega, mille oleme omandanud samal eesmärgil teistest allikatest, seahulgas kui olete esitanud oma info Meile teistes kohtades või teiste meediumide kaudu (nagu näiteks sotsiaalmeedia platvormid). Nendeks allikateks on: Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, VKontakte.

Me ei tohi kasutada teie Isikuandmeid uutel eesmärkidel, mida pole veel käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates ette nähtud, välja arvatud kohaldatava seadusliku loa alusel. Igal juhul teavitame teid enne teie Isikuandmete teistel eesmärkidel kasutamist sellisest muutusest käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Nõusolekupõhiste tegevuste korral ei töötle Me teie Isikuandmeid sellistel uutel eesmärkidel ilma esmalt teie nõusolekut saamata.

ISIKUANDMETE ERIKATEGOORIA

Me ei kogu ega töötle teiega seoses mis tahes erikategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid. Isikuandmete erikategooriate hulka kuuluvad andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

OTSETURUNDUS

Me ei kasuta teie Isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel ilma teie selge eelneva nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda lubab kohaldatav seadus.

Kui otsustate mis tahes ajahetkel, et ei soovi Meilt saada ärilist või müügiedenduslikku infot, võite tasuta ning ilma põhjendamise vajaduseta loobuda mis tahes otseturunduse kampaaniatest ning keelduda oma Isikuandmete edasisest töötlemisest sellistel eesmärkidel, saates Meile e-kirja aadressil reklaam@eternit.ee, mille teemareaks on „opt-out“. Alternatiivina võite kasutada loobumise protsessi, mis on toodud kõigis Meie poolt saadetud turundussõnumites.

Palun pange tähele, et Meie poolt saadetud turundussõnumitest loobumine ei enneta seda, et võite saada informatsiooni, mis on seotud mõne lepinguga, mille olete Meiega sõlminud.

AUTOMATISEERITUD OTSUSED

Me ei kasuta automatiseeritud otsustusprotsesse, sealhulgas profiilianalüüsi, välja arvatud juhtudel, kui seda lubab kohaldatav seadus. Sellisel juhul teavitame teid kasutatavast loogikast ja sellest, millised on sellise isikuandmete töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed teie jaoks.

ISIKUANDMETE JAGAMINE JA ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Me ei tee teie Isikuandmeid kättesaadavaks mis tahes kolmandatele osapooltele ega avalikusta teie Isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui sellised edastamised põhinevad teie konkreetsel nõusolekul, on vajalikud teie ja Meie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või kui Isikuandmete edastamine on muul moel seaduse või administratiiv- või õigusorgani poolt lubatud või nõutud.

Me edastame teie Isikuandmeid vastuvõtjatele, kes on loetletud leheküljel: https://www.eternit.ee.

Palun pange tähele, et kui teie Isikuandmeid edastatakse töötlejatele või kolmandatele osapooltele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda riikides, mida ei loeta Euroopa Komisjoni poolt võimelisteks tagama piisavat isikuandmete kaitse taset, kindlustame Meie, et rakendataks asjakohaseid meetmeid vastavalt kohaldatavatele andmekaitsega seotud riiklikele ja Euroopa õigusaktidele. Teil on võimalus saada koopia asjakohastest rakendatavatest ohutusmeetmetest või infot selle kohta, kus on andmeid avaldatud, kui saadate Meile e-kirja aadressil reklaam@eternit.ee.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigutatakse teie arvutisse või muusse seadmesse teie poolt külastatavate veebilehtede poolt. Neid kasutatakse laialdaselt selleks, et võimaldada veebilehtede töö või nende tõhusam töö, samuti selleks, et koguda infot veebilehe omanikele.

Üldine info kasutatavate küpsiste kohta

Käesolev Veebileht kasutab küpsiseid näiteks selleks, et salvestada teie keele-eelistus, pidada meeles, et olete vanusekontrolli läbinud, analüüsida teie poolset Veebilehe kasutust tarkvara Google Analytics abil, võimaldada sotsiaalse suhtlemise võimalusi toetatud väliste sotsiaalvõrgustike lehtedega. Kui külastate meie Veebilehte esmakordselt, kuvatakse avalehel infot privaatsuse kohta ning vastav kiri, mis on seotud küpsiste kasutamisega nõustumisega, kasutades selleks „küpsiste bännerit“. Kui jätkate Veebilehe aktiivset kasutamist ega keeldu aktiivselt küpsiste kasutamisest, olete te nõustunud meiepoolse küpsiste kasutamisega ning see nõusolek salvestatakse teie veebilehitsejas, et infot ei oleks vajalik korrata igal Veebilehe leheküljel. Kui nõusolek peaks teie veebilehitsejast puudu olema (näiteks kui olete oma küpsised kustutanud), ilmub „küpsiste bänner“ koos privaatsusinfoga uuesti järgmisel korral, kui Veebilehte kasutate. Me võime paigaldada ja kasutada teatud tehniliselt vajalikke küpsiseid, mis ei vaja seega teie eelnevat nõusolekut. Me võime kasutada ka sessioonipõhiseid küpsised, mis kustutatakse automaatselt teie sessiooni lõpus ning mille jaoks ei ole samuti tarvis teie eelnevat nõusolekut. Teisi küpsiseid (nagu näiteks küpsiseid, mis parandavad nagiveerimiskogemust, säilitades kindlaid andmeid - tänu millele ei pea te selliseid andmeid igal ühendumisel uuesti sisestama - ning kujundades Veebilehe sisu vastavalt teie eelistustele) võib paigaldada ja kasutada teie nõusoleku alusel. Te leiate kogu vajaliku info käesoleva Veebilehe poolt kasutatavate küpsiste kohta järgnevast tabelist.

Küpsiste

Küpsise nimi Domeen Säilitamise aeg Küpsise tüüp
_cfduid .eternit.world May 27 2020 HTTP
_ga .eternit.world May 27 2021
ARRAffinity .www.eternit.world May 30 2020 Session, HTTP
_epiXSRF www.eternit.world May 30 2020 Host, Session, HTTP
_RequestVerificationToken www.eternit.world May 30 2020 07: Host, Session, HTTP
_hjIncludedInSample www.eternit.world May 30 2020  Host, Session
.EPiForm_BID www.eternit.world Aug 26 2019 Host, HTTP
.EPiForm_VisitorIdentifier www.eternit.world Aug 26 2019 Host, HTTP
ai_user www.eternit.world May 27 2020 Host, Session
ASP.NET_SessionId www.eternit.world May 30 2020 Host, Session, HTTP
consent_functional www.eternit.world May 30 2020 Host, Session
epslanguage www.eternit.world Jun 28 2019 Host


Lisainfo spetsiifiliste küpsiste kohta

Google Analytics: see Veebileht kasutab tarkvara Google Analytics, mis on Google Inc. (Google‘i) poolt loodud veebiandmete analüüsivahend. Google Analytics kasutab küpsiseid, et aidata Meil analüüsida seda, kuidas kasutajad Veebilehte kasutavad.

Kuidas küpsiste salvestamist takistada

Te võite küpsiste salvestamist takistada, kui seadistate oma veebilehitseja vastavalt. Suurem osa veebilehitsejaid võimaldavad tõesti veebilehitseja seadistuste läbi mõningast kontrolli suurema osa küpsiste suhtes. Rohkem infot küpsiste salvestamise takistamise kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org.

Kuid sellisel juhul ei pruugi mõningad Veebilehe omadused korralikult toimida ning te ei pruugi saada kasutada mõningaid Veebilehe funktsioone.

Kuidas küpsiseid kustutada/deaktiveerida

Selleks, et kustutada/deaktiveerida kõik teie arvutisse salvestatud küpsised, võimaldavad suurem osa veebilehitsejatest teil küpsiste kasutamise täielikult välja lülitada või konkreetsete domeenide/veebilehtede poolt loodud küpsised kustutada. Juhendi, kuidas seda teha, leiate oma veebilehitseja abileheküljelt.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Safari IOSile: https://support.apple.com/en-us/HT201265
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHTEDELE

Käesoleva Veebilehe kindlates osades võime esitada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille kohta käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei kehti. Need lingid on toodud teie mugavuse huvides, kuid olge palun teadlik sellest, et Me ei kontrolli selliseid kolmandaid osapooli ega nende veebilehti ning et neil veebilehtedel on teistsugune isikuandmete puutumatust käsitlev teade, mis kohaldub teilt kogutavatele andmetele siis, kui külastate neid kolmandate osapoolte veebilehti. Me soovitame teil hoolikalt läbi lugeda kõigi veebilehtede isikuandmete puutumatust käsitlevad teated enne, kui esitate isikut tuvastatavaid andmeid.

SÄILITAMISE KESTVUS

Me säilitame teie Isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik ülaltoodud eesmärkide täitmiseks.

TURVALISUS JA KONFIDENTSIAALSUS

Me oleme rakendanud tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid vastavalt valdkonna tavapärastele tavadele, et kindlustada töödeldavate Isikuandmete vajalik turvalisuse tase. Sellest hoolimata vajab turvalisus pingutusi kõigilt osapooltelt. Seega julgustame teid neile pingutusele kaasa aitama, rakendades ise sobivaid turvameetmeid, mille hulka kuuluvad tugevate paroolide kasutamine ning kõigi kasutajanimede ja paroolide (nende olemasolul) konfidentsiaalsuse tagamine.

LAPSED VEEBILEHEL

Veebileht ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele. Me ei kogu teadlikult sellistelt isikutelt mis tahes infot. Kui arvate, et teie laps on Meile esitanud Isikuandmeid, võtke Meiega ühendust aadressil reklaam@eternit.ee.

TEIE ÕIGUSED

Te võite igal ajahetkel teostada oma õigust andmetega tutvuda või neid parandada ning ka vajadusel endaga seotud Isikuandmeid kustutada. Te võite ka esitada vastuväite töötlemisele või paluda töötlemise piiramist või lasta andmeid ühest süsteemist teise üle kanda (olenevalt olukorrast) vastavalt kohaldatavale andmekaitseseadusele, kui saadate allkirjastatud taotluse koos koopiaga oma ID kaardist, passist või muust isikutunnistusest aadressile reklama@eternit.lt või kirjalikult aadressile J. Dalinkevičius str. 2H, LT-85118, Naujoji Akmenė, Leedu.

Teil on võimalik loobuda meie reklaamkirjadest igal ajal järgnevalt:

  • Lihtsalt vajutades kirjadest loobumislinki, mis on lisatud iga meie e-kirja all. Peale kirjadest loobumist ei saada me teile reklaamkirju, kuid võime teiega jätkata teie soovitud toodete või teenuste jaoks vajalikul määral ühendust võtmist.
  • Te võite oma kontaktieelistusi igal ajal värskendada külastades meie kontaktieelistuste keskust.

Kui see on kohaldatav, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

Andmesubjektina on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (täpsemalt Euroopa Liidu liikmesriigile, mis on teie tavapäraseks elukohaks, töökohaks või rikkumise toimumise kohaks), kui leiate, et teiega seotud Isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavaid andmekaitsega seotud õigusakte.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV JA MUUDATUSED

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade kehtib alates 25. maist 2018. Me säilitame õiguse enda äranägemisel muuta, modifitseerida, lisada või eemaldada käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate osi mis tahes ajahetkel. Te peaksite aeg-ajalt käesolevale leheküljele tagasi tulema, et lugeda kõige uuemat versiooni käesolevast isikuandmete puutumatust käsitlevast teatest, kuna teie jätkuv Veebilehe kasutamine pärast nende tingimuste muudatuste avalikustamist tähendab, et olete sellistest muudatustest teadlik.

Täname teid Veebilehte külastamast.